Back

Nieuwigheden

Door onze wereldwijde import & export hebben wij de toegang tot heel veel nieuwe soorten.

Lees meer

Plant van de maand

Photinia fraseri 'Little Red Robin'

Lees meer

Onze algemene verkoopsvoorwaarden

AANBIEDINGEN

1. Voorgaande prijzen en (eventueel)verkoopsvoorwaarden zijn nietig.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorbehoud van verkoop.

3. Behoudens andersluidende bepaling vanwege de koper, heeft de verkoper het recht de ontbrekende soorten door de best gelijkende en de ontbrekende maten door de meest benaderende te vervangen.

BESTELLINGEN

4. Het overmaken van een bestelling sluit in dat de koper akkoord is met deze verkoopsvoorwaarden.

5. De verkoper wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenissen tot het leveren van planten wanneer hij wegens schaarste door oogstmislukking of andere gevallen van heirkracht niet in de mogelijkheid is aan zijn verbintenissen te voldoen. Hij zal hiervover nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden. Nochtans zal hij dit per schrift aan de koper moeten melden.

Indien de koper in de herfst de rekeningen van voortgaand seizoen nog niet heeft betaald bij de verkoper of bij enig lid van zijn beroepsvereniging, om redenen welke de verkoper op de beroepsvereniging onvoldoende acht, of indien de inlichtingen betreffende de betaalkracht van de koper onvoldoende zijn, heeft de verkoper het recht de bestelling niet uit te voeren, zonder voor enige schadeloosstelling te moeten instaan en zonder de bron van inlichtingen te moeten aangeven.

6. Indien de koper een geplaatste bestelling, of een gedeelte ervan, afbestelt, is hij verplicht aan de verkoper een vergoeding te betalen van ten minste 20% op de waarde van de afbestelling, zonder dat de verkoper zal moeten bewijzen dat hij daardoor verlies ondergaan heeft.

Nochtans wanneer de verkoper een grotere vergoeding eist, zal hij moeten bewijzen dat de door hem geleden schade hoger is dan 20% van de waarde van de afbestelling.

7. Van nieuwe bestellers wordt vereist dat ze voldoende referenties zouden geven, op voorhand betalen of tegen onwederroepelijk documentair krediet. Alleen in voorafbepaalde gevallen zal tegen terugbetaling gestuurd worden.

PRIJZEN

8. De prijzen zijn vastgesteld in euro en gelden « af kwekerij ». Alle quoteringen en facturen opgesteld in vreemde munten, voor het gemak van de klant, zijn niettemin betaalbaar op basis van EURs, aan de tegenwaarde geldig op de besteldatum, zoals vermeld op de factuur.

De prijzen gelden : per 100 af 25 stuks-per 1000 af 250 stuks, van eenzelfde soort. Voor kleiner hoeveelheden zal de 100-prijs als basis genomen worden, verhoogd met 10%.

LEVERINGEN EN VERZENDINGEN

9. Alle leveringen zijn bedoeld als ter kwekerij afgenomen en aanvaard, zodat ze reizen op risico en gevaar van de bestemmeling, zelfs wanneer franco-levering is overeengekomen.

10. Leveringstermijnen worden slechts bij wijze van aanduiding bedoeld en vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot het toekennen van welkdanige schadevergoeding.

11. In geen geval kan de verkoper instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade en verlies gedurende de tijd van vervoer.

12. De verkoper kan, gezien de onmogelijkheid op de handelingenen toezicht uit te oefenen, niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet hergroeien van de geleverde artikelen ook niet voor het resultaat bij het forceren van om het even welke geleverde planten.

13. Garantie betreffende soortechtheid wordt door ons gegeven, nochtans kan, bij eventuele vergissing, het bedrag der schadeloosstelling nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde soort.

14. Verpakkingen worden aangerekend en nooit teruggenomen. Ledige kisten en paletten kunnen teruggenomen worden aan de aangerekende prijs doch verminderd met een percentage als tussenkomst voor sleet.

BETALINGEN

15. Alle facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto, tenzij er een andere overeenkomst bestaat en deze op de factuur vermeld is. De facturen zijn rechtstreeks betaalbaar aan onze verkoper in onze kantoren, of bij onze bank KBC te Schellebelle (n°5533201-81). Alle eventuele inningskosten worden aangereken.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op basis van het door de Nationale Bank van België op het moment van de uitgifte van de factuur toegepaste tarief voor voorschotten in rekening-courant op overheidspapier, vermeerderd met 2%.

Het bedrag van een factuur die op haar vervaldag niet werd betaald, zal van rechtswege en enkel door het feit van het overschrijden van de betalingstermijn, zonder noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, worden verhoogd met 10procent ten titel van schadebeding. Deze verhogeing zal steeds minimumm 25 EUR bedragen. Dit schadebeding doet geen enkele afbreuk aan het verschuldigd zijn van alle gerechtskosten.

De Weigering een levering te betalen geeft aan de verkoper het recht om onmiddellijk en zonder enige voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling, goede geleverde koopwaren terug te halen. Dit zonder afbreuk aan het hierboven vermelde recht op intresten of schadebeding.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

Onverminderd 's kopers risico met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven verkoper verworven ter vergoding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

KLACHTEN

16. Bij aankomst van een beschadigde zending moet de klant zijn klachten overmaken aan de vrachtvoerder en eventueel aan de verzekeringsinstelling, en ook een afschrift aan de verkoper laten geworden.

Om geldig te zijn moeten de klachten ingediend worden per aangetekend schrijven, binnen de drie dagen na ontvangst van de zending. Elke zending waarover geklaagd wordt moet ons integraal en franco teruggestuurd worden, mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van onzentwege.

BETWISTINGEN

17. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I.(Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkinsgreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel.050/32.35.95 en fax 050/31.37.34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op keerzijde vermeld.